Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Nieuws & activiteiten / Studiedag: 'Loopbanen in het onderwijs: terugblik en vooruitblik'

Studiedag: 'Loopbanen in het onderwijs: terugblik en vooruitblik'

Leuven, College De Valk, vrijdag 23 september 2016

Sinds 2002 hebben drie generaties steunpunten voor onderwijsonderzoek elkaar opgevolgd in Vlaanderen. Het derde meerjarenprogramma (2012-2015) is inmiddels volledig afgerond. Op 1 juli 2016 werd het nieuwe steunpunt SONO (Steunpunt voor Onderwijsonderzoek) opgericht met een looptijd tot 2020. Tijd voor een balans en een vooruitblik: wat zijn de krachtlijnen geweest van het onderzoek in de voorbije vier jaren? Welke lessen trekken we hieruit voor het Vlaamse onderwijsbeleid? Welke vragen bleven onbeantwoord, en welke nieuwe vragen zijn door het onderzoek gerezen? Het algemene thema van deze conferentie betreft zowel loopbanen van leerlingen als van leraren.

Op 23 september wuiven we het Steunpunt SSL feestelijk uit met een aantal symposia, waar onderzoekers ons vanuit een helicopterperspectief laten terugblikken op hun bevindingen in de voorbije jaren, en ons stof tot discussie aanreiken.

In elk van de 6 symposia (3 in de voormiddag, 3 in de namiddag) wordt ingegaan op één van de volgende thema’s:

(1) Het Vlaamse onderwijs in internationaal perspectief
De toenemende beschikbaarheid van transnationale databanken zoals PIRLS, TIMSS, PISA en andere hebben het mogelijk gemaakt om Vlaanderen – letterlijk – op de internationale kaart te plaatsen. We weten waar we staan: ergens aan de top qua gemiddelde performantie van leerlingen, maar veel minder gunstig qua sociale en etnisch-culturele gelijkheid. De vergelijking met andere systemen leert ons ook veel over de impact van onderwijsstructuren en systeemkenmerken op onderwijsuitkomsten.

Inleider: Jeroen Lavrijsen, KU Leuven - klik hier voor de presentatie
Discussant: Micheline Scheys, Departement Onderwijs en Vorming
Voorzitter: Jeroen Backs, Departement Onderwijs en Vorming

(2) Van segregatie naar diversiteit
Dit symposium biedt een overzicht van het onderzoek naar segregatie in het lager onderwijs en secundair onderwijs. Er wordt onder meer ingegaan op (1) het meten van segregatie, (2) de wijzigingen in segregatie in Vlaanderen doorheen de tijd, (3) de effecten van segregatie, en (4) het desegregatiebeleid – onder andere scenario’s voor de bijsturing van het inschrijvingsdecreet, maar ook mogelijke initiatieven op lokaal niveau.

Inleiders: Steven Groenez, KU Leuven en Thomas Wouters, KU Leuven - klik hier voor de presentatie
Discussant: Marieke Smeyers, Departement Onderwijs en Vorming
Voorzitter: Paul Mahieu, Universiteit Antwerpen

(3) Het aantal ongelukken terugdringen in onderwijsloopbanen
Het Vlaamse onderwijs wordt gekenmerkt door een hoog percentage zittenblijvers in vergelijking met andere landen. Verschillende Vlaamse studies onderzochten de voorbije jaren de effecten van zittenblijven in de derde kleuterklas, het eerste leerjaar en het secundair onderwijs. Doorgaans blijkt dat zittenblijven negatieve gevolgen heeft voor de prestaties, het psychosociaal functioneren en de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Een andere kwaal is het vroegtijdig schoolverlaten - dat gelukkig sinds enkele jaren aan het dalen is. De resultaten van de diverse studies worden op een overzichtelijke manier gepresenteerd en implicaties voor beleid en praktijk worden besproken.

Inleider: Machteld Vandecandelaere, KU Leuven - klik hier voor de presentatie
Discussant: Najib Chakouh, Onderwijsbeleid Antwerpen
Voorzitter: Jonas Dockx, KU Leuven

(4) Gelijke onderwijskansenbeleid: op zoek naar meer resultaat
In de voorbije jaren zijn heel wat maatregelen getroffen om de kansengelijkheid in het Vlaamse onderwijs te versterken: de gewaarborgde kosteloosheid (maximumfactuur), het GOK-beleid (gelijke onderwijskansen), het inschrijvingsdecreet, het Actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten, de modernisering van het secundair onderwijs, het M-decreet. Ook in het hoger onderwijs werden inspanningen geleverd: het flexibiliseringsdecreet, de associaties tussen universiteiten en hogescholen, de uitbouw van het hoger beroepsonderwijs, het aanmoedigingsfonds voor kansengroepen, ... Terwijl onze Noorderburen ons benijden voor de grote aandacht die in het Vlaamse beleid aan gelijke kansen wordt besteed, worden her en der in Vlaanderen de wenkbrauwen gefronst en vraagt men zich af hoe effectief dit beleid tot hiertoe is geweest. Op welke vlakken is een bijsturing wenselijk?

Inleider: Ides Nicaise, KU Leuven - klik hier voor de presentatie
Discussant: Mia Douterlungne, VLOR
Voorzitter: Theo Mardulier, Departement Onderwijs en Vorming

(5) Van school naar werk
Het steunpunt SSL heeft een pioniersrol gespeeld in de studie van de overgang van school naar werk. Het SONAR-onderzoek werd een rijke bron voor onderzoek naar horizontale en vertikale mismatch op de arbeidsmarkt, startersloopbanen, de ontwikkeling van loopbaancompetenties en mengvormen tussen leren en werken.

Inleiders: Dieter Verhaest, KU Leuven en Heidi Knipprath, KU Leuven
klik hier voor de presentatie van Dieter Verhaest
klik hier voor de presentatie van Heidi Knipprath
Discussanten: Mieke Valcke, SERV en Koen Stassen, VLOR
Voorzitter: Walter Van Trier, Universiteit Gent

(6) Loopbanen van leerkrachten: hefbomen voor schoolontwikkeling
Een bijzonder accent in het recente loopbaanonderzoek van leerkrachten is dat loopbanen in teamverband gezien worden. De professionele ontwikkeling van leerkrachten is lang niet meer enkel een individueel traject van de leraar op zich. Leraars leren vooral van elkaar en met elkaar. Daarom zijn professionele leergemeenschappen in scholen steeds belangrijker. De ondersteuning van deze professionele leergemeenschappen gebeurt niet alleen vanuit de schoolleider. Ook leidinggevende en/of coördinerende leerkrachten kunnen hier een belangrijke rol spelen. Scholen die hier een sterk beleid rond voeren, besteden aandacht aan het welbevinden van hun leerkrachten, groei- en ontwikkelingskansen en zorgen uiteindelijk dat hun school ook sterker ontwikkeld wordt.  Daarom moeten functies als mentoring, zorgcoördinatie, vakgroepvoorzitters, middenkaderfuncties, schoolleiderschap, … in teamverband bekeken worden. De resultaten van diverse studies worden geïntegreerd en implicaties voor beleid en praktijk worden besproken.

Inleider: Geert Devos, Universiteit Gent - klik hier voor de presentatie
Discussanten: Katrijn Ballet, Department Onderwijs en Marc Leunis, Departement Onderwijs en Vorming
Voorzitter: Melissa Tuytens, Universiteit Gent

Programma

9u00

Onthaal

9u30

Opening en kadering

10u00

Symposia, reeks 1

12u00

Broodjeslunch

13u30

Symposia, reeks 2

15u45

Slottoespraken en perspectieven voor steunpunt SONO

16u15

Receptie

Praktische informatie

Datum en uur
De studiedag vindt plaats op vrijdag 23 september 2016, 9u00 – 16u15.
Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken.

Locatie en bereikbaarheid
College De Valk, Tiensestraat 41 te Leuven

Opgelet: vrijdag is marktdag. De toegang met de wagen zal erg moeilijk zijn. U kan best met het openbaar vervoer komen, of uw wagen parkeren in één van de grote parkings langsheen de Leuvense Ring, en met een pendelbus naar het centrum komen. Wie minder mobiel is, kan contact opnemen met het secretariaat van SSL op 016-323128.

Inschrijven
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 260 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.
Inschrijven kan tot uiterlijk 16 september en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens
Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt je persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Ontvanger: Koen Scherre

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 15 5C02
1210 Brussel

Verplichte en facultatieve informatie
Je naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Verantwoordelijke: Koen Scherre, koen.scherre@ond.vlaanderen.be

Beveiliging
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van je gegevens in ons bestand. Je kan zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor praktische vragen over uw inschrijving kan je contact opnemen met Koen Scherre (koen.scherre@ond.vlaanderen.be)

Copyright © Steunpunt SSL